Prihlasovací formulár

  • Posted on: 17 January 2019
  • By: cimerman
Osobné/kontaktné údaje
Termín pobytu Od-Do
Jednodňové programy
Viacdňové programy
Ubytovacie kapacity tvoria: 4x4-lôžková, 3x5-lôžková a 1x9-lôžková izba
Počet návštevníkov
GDPR
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 týmto dobrovoľne udeľujem svoj súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, s ich zhromažďovaním, zoskupovaním s inými osobnými údajmi, zaznamenávaním, evidenciou, usporadúvaním, prehliadaním, využívaním, uchovávaním a iným spracúvaním spoločnosťou Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 97401 Banská Bystrica, na účely vedenia dokumentácie pre „SEV Dropie“. Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú a som si vedomý, že udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia.