Projekty

LIFE CHVÚ Ostrovné Lúky  –  Projekt má prispieť k aktívnej  ochrane biotopov nasledujúcich druhov vtákov európskeho významu – strakoša kolesára (Lanius minor), ľabtušky poľnej (Anthus campestris) a sokola červenonohého (Falco vespertinus). V Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky bude zavedený vhodný modelový manažment územia v poľnohospodárskej krajine a budú obnovené hniezdiace a potravinové biotopy cieľových druhov. SEV SAŽP Dropie zastrešuje aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu. V realizácii je náučný chodník Príbeh krajiny v SEV SAŽP Dropie a pripravuje sa rekonštrukcia starej a výstavba novej pozorovateľne v CHVÚ Ostrovné lúky.

Výstupy z projektu si môžete pozrieť aj tu: https://broz.sk/projekty/ostrovne-luky/

Interreg SKHU Chute podunajskej prírody – Cieľom projektu je spoločné úsilie po oboch stranách Dunaja zachovať prírodné a kultúrne dedičstvá a využiť ich v prospech obnovy vidieka. Projekt je založený na filozofii „Naturparkov“, ktorej cieľom je chrániť prírodné a kultúrne bohatstvá územia, formovať environmentálne verejnú mienku, rozvíjať vidiek a turizmus. SEV SAŽP Dropie vybuduje vo svojom areáli trstinový altánok, zážitkový park, vyčistí jazero bioremediáciou a založí genofond pôvodných ovocných druhov Žitného ostrova.

Viac info o projekte: https://danubenaturpark.sk/projekt/

 

      

NP HA3 - Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Informačné aktivity formou motivačných workshopov pre pedagógov a deti.

V rámci projektu sú naplánované nasledovné informačné aktivity:

  1. Zelenšie samosprávy a poľnohospodárstvo v územiach NATURA 2000
  2. Networking – Vytváranie platformy na networking záujmových skupín pôsobiacich v oblasti ochrany prírody so zameraním na zelené plochy v územiach NATURA 2000, ktoré vyžadujú osobitný manažment.
  3. Ako sa to robiť dá – Motivačný workshop pre pedagógov MŠ a ZŠ o tom, ako učiť o prírode v prírode.  
  4. Výskumnícke workshopy pre deti v SEV Dropie – 3-dňový workshop pre deti ZŠ zameraný na spoznávanie prírody a zložiek životného prostredia priamo v prírode.
  5. Envirosúťaž HYPERICUM – Environmentálna súťaž pre školy zameraná na spoznávanie prírodného a kultúrneho dedičstva svojho bezprostredného okolia.