Návštevný poriadok

 1. Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do areálu SEV Dropie s týmto návštevným poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia. 
 2. Za dodržiavanie návštevného poriadku je zodpovedný vedúci skupiny. Dozerá na bezpečnosť a správanie všetkých členov skupiny.
 3. V areáli SEV Dropie (ďalej len „SEV“) sa orientujte podľa Mapy SEV na základe značiek.
 4. Závažné udalosti okamžite ohláste v administratívnej budove v kancelárii manažéra SEV (č. d. 3, tel. číslo 0905 314 427) alebo pracovníkom SEV.  Ako napr. úrazy, straty, nálezy, ...
 5. V prípade vážneho ohrozenia volajte linku Integrovaného záchranného systému 112.
 6. Na hasenie vzniknutého požiaru v ubytovacej časti SEV, prosím použite hasiace prístroje, ktoré sa nachádzajú na viditeľných miestach na každej chodbe.
 7. Okrem vyhradených priestorov je v celom SEV prísne ZAKÁZANÉ fajčiť a používať otvorený oheň (sviečky, vonné lampy a pod.)!
 8. V prípade požiaru, ktorému nedokážete svojpomocne zabrániť, opustite okamžite horiaci priestor. Bezodkladne informujte o udalosti pracovníkov SEV, zhromaždite sa v priestore určenom na evakuáciu návštevníkov a dodržujte pokyny pracovníkov SEV. Vyznačené priestory na evakuáciu návštevníkov: Brána č. 1 - priestor pri altánku, Brána č. 2 - zberné parkovisko.
 9. Na viditeľných miestach v ubytovacej časti sú vyvesené evakuačné plány a požiarne poplachové smernice, ktoré upravujú povinnosti návštevníkov v prípade vzniku požiaru a tiež dôležité telefónne čísla na záchranné zložky.
 10. Ubytovaní hostia zodpovedajú za uzatváranie vstupných brán mimo pracovnej doby SEV (7:00 - 16:00 h), aby sa zabránilo vstupu nepovolaných osôb, resp. túlavých psov a zvierat.
 11. Udržujte prosím čistotu a poriadok v SEV. Odpadky je potrebné vytriediť do príslušných nádob. Sklo patrí do zeleného kontajnera, plasty do žltého, papier do modrého a biologicky rozložiteľný odpad na kompostovisko.
 12. Súčasťou SEV sú okrem plôch určených na vzdelávanie, hry, oddych... aj priestory, ktoré slúžia na prevádzkové účely. Nepovolaným osobám je vstup do týchto priestorov zakázaný.
 13. SEV je určený predovšetkým na peší pohyb, resp. bicyklovanie. Jazda motorovým vozidlom je obmedzená. Parkoviská sú vyznačené pri bráne č. 1 a bráne č. 2.
 14. Pri využívaní detských ihrísk a iných atrakcií v rámci SEV je dôležité dodržiavať zásady bezpečnosti. Za bezpečné používanie hracích prvkov deťmi je zodpovedný ich dozor.
 15. Pre návštevníkov je na pozorovanie okolitej krajiny určená vyhliadková veža. Pri jej využívaní je vo zvýšenej miere nutné dbať o svoju bezpečnosť. Deti do 15 rokov majú vstup povolený len pod dohľadom dospelej osoby.
 16. Centrom nášho SEV je jazierko Dombó – pozostatok mŕtveho ramena Dudváhu. Prosíme vás, o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v jeho okolí. Dávajte pozor na svoje deti, prípadne upozornite aj iných návštevníkov na opatrnosť.
 17. V jazierku je ZAKÁZANÉ kúpať sa.
 18. Využívať čln možno len po schválení a pod dohľadom zodpovednej osoby. Záchranné vesty sú k dispozícii na vyžiadanie u pracovníkov SEV.
 19. Domáce zvieratá k nám majú vstup obmedzený. Z veterinárnych a bezpečnostných dôvodov je pre zvieratá chované mimo SEV vstup obmedzený. Výnimkou je vodiaci a asistenčný pes, resp. vo výnimočných prípadoch, na základe dohody, vopred odsúhlasený vstup s domácim zvieraťom. Majiteľ plne zodpovedá za domáce zviera a jeho správanie.
 20. Hlučné predmety (prehrávače, pyrotechnika a iné), ktoré by mohli ohrozovať alebo rušiť zvieratá a návštevníkov, nepatria do SEV.
 21. Nekŕmte zvieratá. Každý druh chovaný v SEV má presne stanovenú kŕmnu dávku. Zviera môžete (po schválení zamestnancom) potešiť vhodnými maškrtami (suchý chlieb, mrkva, jablko...). Ak máte možnosť, budeme radi ak viete nejakým spôsobom prispieť na ich krmivo.
 22. Nedotýkajte sa zvierat, nestrkajte ruky do klietok a nepreliezajte ploty. V prípade úrazu spôsobeného zvieratami neodkladne kontaktujte pracovníkov SEV. Nie je dovolené búchať na klietky a ohrady - zvieratá to veľmi ruší, môžu sa vyplašiť a zo strachu sa vo výbehu zraniť.
 23. Agresívne osoby, ako aj osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, ktoré obťažujú či ohrozujú návštevníkov, budú vykázané zo SEV.
 24. SEV nezodpovedá za ujmy na zdraví a škody spôsobené nedodržaním návštevného poriadku.
 25. SEV si vyhradzuje právo na fotodokumentáciu aktivít a programov organizovaných a realizovaných pracovníkmi SEV. Zhotovená fotodokumentácia sa nepoužije na komerčné účely. Ak nesúhlasíte s ďalším využitím fotodokumentácie, informujte nás prosím o tom.