Projekty

Climate Change Living Lab - Prebiehajúca klimatická zmena sa týka každého z nás. Preto je kľúčové dokázať problémy identifikovať a realizovať správne adaptačné a mitigačné opatrenia. A zároveň vzdelávať širokú cieľovú skupinu v problematike klimatickej zmeny. Cieľom projektu je vytvoriť ukážkové ekocentrum s realizovanými adaptačnými a mitigačnými opatreniami, ktoré budú slúžiť širokej verejnosti. A keďže rovnako dôležitá ako forma je aj obsah, druhou nosnou aktivitou je vytvorenie programu Klimatickej výchovy pre materské až stredné školy, workshop pre študentov univerzít a praktický workshop pre kľúčové subjekty v krajine- samosprávy, poľnohospodárov, ...

 

logo Ostrovné Lúky

LIFE CHVÚ Ostrovné Lúky  – Projekt prispel k aktívnej  ochrane biotopov nasledujúcich druhov vtákov európskeho významu – strakoša kolesára (Lanius minor), ľabtušky poľnej (Anthus campestris) a sokola červenonohého (Falco vespertinus). V Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky sa zaviedol vhodný modelový manažment územia v poľnohospodárskej krajine a obnovili sa hniezdiace a potravinové biotopy cieľových druhov. SEV SAŽP Dropie zastrešuje aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu. Vybudoval sa náučný chodník Príbeh krajiny v SEV SAŽP Dropie a zrealizovala sa rekonštrukcia starej a výstavba novej pozorovateľne v CHVÚ Ostrovné lúky.

Výstupy z projektu si môžete pozrieť tu: https://broz.sk/projekty/ostrovne-luky/

loga Interreg a Chute podunajskej prírodylogo Hmyzí hotel

Interreg SKHU Chute podunajskej prírody – Cieľom projektu je spoločné úsilie po oboch stranách Dunaja zachovať prírodné a kultúrne dedičstvá a využiť ich v prospech obnovy vidieka. Projekt je založený na filozofii „Naturparkov“, ktorej cieľom je chrániť prírodné a kultúrne bohatstvá územia, formovať environmentálne verejnú mienku, rozvíjať vidiek a turizmus. SEV SAŽP Dropie vybuduje vo svojom areáli trstinový altánok, zážitkový park, vyčistí jazero bioremediáciou a založí genofond pôvodných ovocných druhov Žitného ostrova.

Viac info o projekte: https://danubenaturpark.sk/projekt/

 

       logá k programu: Operačný program Kvalita životného prostredia

NP HA3 - Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Informačné aktivity formou motivačných workshopov pre pedagógov a deti.

V rámci projektu sú naplánované nasledovné informačné aktivity:

  1. Zelenšie samosprávy a poľnohospodárstvo v územiach NATURA 2000
  2. Networking – Vytváranie platformy na networking záujmových skupín pôsobiacich v oblasti ochrany prírody so zameraním na zelené plochy v územiach NATURA 2000, ktoré vyžadujú osobitný manažment.
  3. Ako sa to robiť dá – Motivačný workshop pre pedagógov MŠ a ZŠ o tom, ako učiť o prírode v prírode.  
  4. Výskumnícke workshopy pre deti v SEV Dropie – 3-dňový workshop pre deti ZŠ zameraný na spoznávanie prírody a zložiek životného prostredia priamo v prírode.
  5. Envirosúťaž HYPERICUM – Environmentálna súťaž pre školy zameraná na spoznávanie prírodného a kultúrneho dedičstva svojho bezprostredného okolia.