Návštevný poriadok


 1. Pri vstupe do areálu SEV SAŽP Dropie sa ohláste v Infocentre, dodržiavajte platné protipandemické opatrenia, oboznámte sa s návštevným poriadkom a dodržiavajte jeho ustanovenia.
 2. Závažné udalosti (napr. požiar, úrazy, straty, nálezy a pod.) okamžite ohláste v Infocentre. V prípade vážneho ohrozenia volajte linku Integrovaného záchranného systému 112. V prípade požiaru, ktorému nedokážete svojpomocne zabrániť, sa zhromaždite v priestore určenom na evakuáciu návštevníkov – brána č.2 - zberné parkovisko pri pocitovom chodníku. 
 3. Okrem vyhradených priestorov je v celom areáli prísne ZAKÁZANÉ fajčiť a používať otvorený oheň.
 4. Udržujte, prosím, čistotu a poriadok. Odpadky je potrebné triediť do príslušných nádob. Sklo patrí do zeleného kontajnera, plasty do žltého, papier do modrého a biologicky rozložiteľný odpad do kompostérov. Aj použité kompostovateľné riady patria na kompost. Použité rúška patria do komunálneho odpadu. 
 5. V SEV SAŽP Dropie sa nepoužívajú jednorazové výrobky z plastov (plastové fľaše, taniere a iné plastové nádoby).
 6. SEV SAŽP Dropie je určené predovšetkým na peší pohyb, resp.  bicyklovanie. Jazda motorovým vozidlom je obmedzená. Parkovisko je vyznačené pri bráne č. 2.
 7. Pri využívaní detských ihrísk a ďalších atrakcií v rámci SEV SAŽP Dropie je dôležité dodržiavať zásady bezpečnosti. Za bezpečné používanie hracích prvkov deťmi je zodpovedný ich dozor. Drevené vyrezávané plastiky živočíchov neslúžia ako hracie prvky - nedovoľte deťom, aby po nich liezli, šplhali sa, či sadali na ne. Hrozí riziko úrazu.
 8. Pre návštevníkov je na pozorovanie okolitej krajiny určená vyhliadková veža. Pri jej využívaní je vo zvýšenej miere dbajte o svoju bezpečnosť. Deti do 15 rokov majú vstup povolený len pod dohľadom dospelej osoby. Na veži sa môže zdržiavať v jednom čase max. 7 osôb!
 9. Domáce zvieratá k nám majú vstup povolený len na vôdzke a pod dohľadom dospelej osoby po odsúhlasení pracovníkom SEV Dropie. Výnimkou je vodiaci a asistenčný pes.
 10. Nekŕmte zvieratá a správajte sa k nim s rešpektom. Zviera môžete (po schválení zamestnancom) potešiť vhodnými maškrtami (suchý chlieb, mrkva, jablko).
 11. Agresívne osoby, ako aj osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, ktoré obťažujú či ohrozujú návštevníkov, budú vykázané zo  SEV SAŽP Dropie.
 12. SEV SAŽP Dropie nezodpovedá za ujmy na zdraví a škody spôsobené nedodržaním návštevného poriadku.
 13. SEV SAŽP Dropie si vyhradzuje právo na fotodokumentáciu aktivít a programov organizovaných a realizovaných pracovníkmi SEV SAŽP Dropie. Zhotovená fotodokumentácia sa nepoužije na komerčné účely. Ak nesúhlasíte s ďalším využitím fotodokumentácie, prosíme, informujte nás o tom.

PGR 01/2022 Návštevný poriadok SEV Dropie nadobúda platnosť 14.02.2022.logo Dropie

        logo SAZP

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055