Vyhlásenie o prístupnosti

Slovenská agentúra životného prostredia má záujem zabezpečiť prístupnosť webového sídla https://dropie.sazp.sk/ v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://dropie.sazp.sk/.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • V rámci webového sídla sa nachádzajú nachádzajú videá, ktoré nemajú implementované titulky [Kritérium úspešnosti 1.2.2].
 • Niektoré podnadpisy v aktualitách nepoužívajú sémantické značky nadpisov [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy].
 • Niektoré zoznamy v aktualitách nepoužívajú sémantické značky zoznamu [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy].
 • Niektoré tabuľky v aktualitách nemajú zadefinované záhlavie tabuľky [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy].
 • V rámci webového sídla sa nachádzajú neotagované PDF dokumenty, ktoré nemajú žiadnu sémantiku. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy].
 • V rámci grafickej verzie sa na niektorých miestach farba používa ako jediný vizuálny prostriedok, ktorý poskytuje informáciu o hypertextových odkazoch [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Používanie farieb].
 • V aktualitách sa môžu vyskytnúť tabuľky alebo grafy publikované ako obrázok [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Obrázky a text].
 • V rámci webového sídla sa nachádzajú dokumenty PDF, ktoré nemajú OCR vrstvu. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text sko obrázok].
 • Na webovom sídle je interaktívna mapa, ktorá znázorňuje stanovištia. Tieto body na mape sa nedajú ovládať klávesnicou [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica].
 • Na podstránke partneri sa nachádza widget s kartami ("Články" a "Udalosti"), ktoré sa nedajú zamerať pomocou focusu klávesnice,. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica].
 • V rámci webového sídla sa nachádzajú dokumenty PDF, ktoré nemajú vytvorený názov. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov].
 • V rámci webového sídla sa nachádza veľké množstvo PDF dokumentov, ktoré nepoužívajú interaktívny obsah a nemajú vytvorené záložky. [Kritérium úspešnosti 2.4.5].
 • V rámci webového sídla sa nachádzajú dokumenty PDF, ktoré nemajú zadefinovaný hlavný jazyk celého dokumentu. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky].
 • Webové sídlo môže obsahovať synktaktické chyby. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza].

Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

 • Na webovom sídle nie sú všetky odkazy doplnené o informáciu o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. pdf, jpg). [Vyhláška č. 78/2020 Z. z.].
 • Webové sídlo neposkytuje zabudovaný modul RSS na získavanie textových správ s pravidelným odberom.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 5. 4. 2022. Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením. Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 5. 4. 2022.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: sev-dropie@sazp.sk. Technickým prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia. Obsahovým správcom je: Slovenská agentúra životného prostredia.

Webová stránka slúži na: propagáciu projektov, propagáciu programov strediska a ma informačný charakter.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055