Projekt LIFE Ostrovné lúky sa ukončil

Projekt LIFE Ostrovné lúky zahŕňal nespočetné množstvo aktivít smerujúcich k aktívnej ochrane druhov vtákov európskeho významu: strakoša kolesára (Lanius minor), ľabtušky poľnej (Anthus campestris) a sokola červenonohého (Falco vespertinus) v CHVÚ Ostrovné lúky, kde sa nachádza aj naše SEV Dropie.

V spolupráci s BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) sme počas šiestich rokov aktívne pracovali na ochrane spomenutých druhov zavedením vhodného manažmentu územia v poľnohospodárskej krajine a obnovením hniezdnych a potravných biotopov cieľových druhov, a to zavedením tradičných foriem hospodárenia ako pastva a kosenie lúk, obnovou mokradí a prvkov vhodných na zahniezdenie a hliadkovanie, budovaním biokoridorov, zvyšovaním biodiverzity v krajine a povedomia o ochrane prírody a krajiny.

V rámci aktivít sa v areáli SEV Dropie vybudoval náučný chodník Príbeh krajiny, ktorý podáva prehľad o tom, ako krajina vyzerala v minulosti, aké prírodné katastrofy ju postihli, ale vyzdvihuje aj krásy a jedinečné prvky, ktorými územie stále oplýva. Samozrejme, v neposlednom rade návštevníkom tiež "našepkáva" čo môžu pre ňu urobiť, aby v takejto podobe zotrvala ešte dlho pre ďalšie generácie.

Veľmi dúfame, že v blízkej budúcnosti nám situácia dovolí predstaviť a porozprávať Príbeh krajiny čo najväčšiemu počtu návštevníkov, ale zatiaľ do príbehu môžete nahliadnuť a urobiť si chuť na osobnú návštevu areálu aspoň takouto formou:

Vytvorením nových prvkov v areáli SEV Dropie a zrealizovaním aktivít však starostlivosť o CHVÚ Ostrovné lúky nekončí!!! Príroda a krajina si v súčasnej dobe vyžaduje neustálu ochranu a aktivity na podporu biodiverzity, ktorými prispejeme k zachovaniu jej krás a druhovej rozmanitosti.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055