O projekte Living Lab

Názov projektu: Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu (Living Lab) v Dropie

Climate change and environment education centre (Living Lab) in Dropie

  

Program: EEA Grants and Norway Grants

Stav projektu: v realizácii

Organizačná jednotka: SE/OEVVO

Dátum ukončenia: 30.4.2024

Aktualita: https://www.sazp.sk/novinky/stredisko-environmentalnej-vychovy-sazp-dropie-ma-vdaka-projektu-s-norskymi-partnermi-novu-cistiaren-odpadovych-vod-a-dazdovu-zahradu

Cieľ:

Prebiehajúca klimatická zmena sa týka každého z nás. Preto je kľúčové dokázať problémy identifikovať a realizovať správne adaptačné a mitigačné opatrenia. A zároveň vzdelávať širokú cieľovú skupinu v problematike klimatickej zmeny. Cieľom projektu je vytvoriť ukážkové ekocentrum s realizovanými adaptačnými a mitigačnými opatreniami, ktoré budú slúžiť širokej verejnosti. A keďže rovnako dôležitá ako forma je aj obsah, druhou nosnou aktivitou je vytvorenie programu Klimatickej výchovy pre materské až stredné školy, workshop pre študentov univerzít a praktický workshop pre kľúčové subjekty v krajine dotknuté klimatickou zmenou - samosprávy, poľnohospodárov, atď.

Projekt Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu (Living Lab) v Dropie  získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 1 200 000 € prostredníctvom Grantov EHP a Nórskych grantov.

Aktivity projektu:

Work package 1: Living Lab – vonkajšie opatrenia

1.1: Implementácia adaptačných opatrení VODA – výstavba nádrže na zadržiavanie dažďovej vody; výstavba čistiarne odpadových vôd a ukážkovej koreňovej biologickej čistiarne, vonkajší zavlažovací systém a samozavlažovacie kvetináče.

1.2 Realizácia ZELENÝCH adaptačných opatrení – výstavba dažďovej záhrady, zelenej steny, zelenej strechy, vysádzanie stromov, realizácia sadbových úprav areálu a iné.

1.3: Implementácia adaptačných opatrení KOMUNIKÁCIE – vybudovanie komunikácií, rôzne príklady vodopriepustných povrchov.

1.4: Realizácia mitigačných opatrení SOLÁRNA ENERGIA – realizácia biodynamického osvetlenia, fotovoltaická nabíjacia stanica pre bicykle.

1.5: Realizácia mitigačných opatrení INFRAŠTRUKTÚRA -  výstavba vonkajších sociálnych zariadení – vybudovanie klimatického ihriska, obnova budovy vodárne, interiérové a exteriérové vybavenie.                                                                                                                                                                         

Work package 2: Living Lab – vnútorné opatrenia

2.1: Realizácia projektovej dokumentácie pre Living Lab na uplatňovanie mitigačných a adaptačných opatrení.

2.2: Realizácia Living Lab mitigačných a adaptačných opatrení (fotovoltaické panely, tepelné čerpadlo, použitie tradičných materiálov) v interiéri.                                                                                                      

Work package 3: Living Lab - mäkké opatrenia

3.1: 4_Youth Climate Change Living Lab – praktická realizácia adaptačných opatrení v rámci workshopu pre študentov.

3.2: Vzdelávací program klimatickej výchovy na adaptačné a mitigačné opatrenia pre zmenu klímy vrátane materských, základných a stredných škôl Climate Change Living Lab vypracovaných v spolupráci s nórskymi partnermi projektu – Centrom pre výskum klímy Bjerknes a mestom Trondheim, a ďaľšími externými odborníkmi/pracovníkmi.

3.3: Metodická príručka pre školy Climate Change Living Lab – vypracovaná v spolupráci s nórskymi partnermi projektu - Centrom pre výskum klímy Bjerknes a mestom Trondheim, a ďalšími externými odborníkmi/pracovníkmi.

3.4: Praktické usmernenia pre opatrenia „Climate change Living Lab“.

3.5: E-learning a workshop pre subjekty s rozhodovacími právomocami v obciach – Adaptačný plán pre zmenu klímy a prostriedkov k jeho propagácii.

3.6: Interaktívna komunikácia Living Lab-u s návštevníkmi – aplikácia o adaptačných a mitigačných opatreniach Living Lab-u.     

4: Publicita.

Výstupy projektu:

Štandardné indikátory:

Názov indikátora            

Počet osôb, ktoré uviedli, že ich správanie je šetrnejšie voči klíme - Cieľová hodnota: 1500.

Počet dokončených nových exteriérových opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy - Cieľová hodnota: 7.

Odhadovaná ročná znížená spotreba energie/elektrickej energie (v kWh) - Cieľová hodnota: 66521.

Počet študentov, ktorí ukončili vzdelávacie aktivity/kurzy - Cieľová hodnota: 1200.

Počet miestnych aktérov s rozhodovacími právomocami a riadiacich pracovníkov, ktorí ukončili semináre/kurzy - Cieľová hodnota: 360.

 

Bilaterálne indikátory:

Názov indikátora          

Počet projektov, ktoré zahŕňajú spoluprácu s donorským partnerom projektu - Cieľová hodnota: 1.

Počet školení spoluorganizovaných inštitúciami z prispievateľských štátov a prijímateľského štátu -Cieľová hodnota: 2.

 

Indikátory publicity:

Názov indikátora   

Počet informačných aktivít - Cieľová hodnota: 3.

Počet účastníkov informačných aktivít - Cieľová hodnota: 150.

Počet návštevníkov webového sídla - Cieľová hodnota: 1000.

Počet prezentácií projektu na podujatiach - Cieľová hodnota: 1.

Počet propagačných materiálov vytvorených v rámci projektu - Cieľová hodnota: 10.

Počet mediálnych výstupov - Cieľová hodnota: 22.

Kontaktná osoba:

Ing. František Valuška

frantisek.valuska@sazp.sk

Mediálne výstupy:

Tlačová Spáva 2023_Dropie_SK_Strednodoba konferencia - nová čistiareň odpadových vôd a dažďová záhrada (PDF, 615 kB)

Tlačová Správa 2022_ Dropie_SK_Workshop pre mladych_dazdova zahrada.pdf (PDF, 153 kB)

Tlačová Správa 2021_ Dropie_SK.pdf (PDF, 159 kB)

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055