Projekty

Climate Change Living Lab


Prebiehajúca zmena klímy sa týka každého z nás. Preto je kľúčové dokázať problémy identifikovať a realizovať správne adaptačné a mitigačné opatrenia. A zároveň vzdelávať širokú cieľovú skupinu v problematike zmeny klímy. Cieľom projektu je vytvoriť ukážkové ekocentrum s realizovanými adaptačnými a mitigačnými opatreniami, ktoré budú slúžiť širokej verejnosti. A keďže rovnako dôležitá je tak forma, ako aj obsah, preto druhou nosnou aktivitou je vytvorenie programu Klimatickej výchovy pre materské až stredné školy, workshop pre študentov univerzít a praktický workshop pre najdôležitejšie subjekty v krajine, t.j. samosprávy, poľnohospodárov. Viac informácií o projekte nájdete v menu Living Lab, v článku od mladých reportértov, z reportáži RTVS KlimaTYzuj sa alebo priamo na SAŽP stánke.

Národný Projekt HA3


Cieľom národného projektu  je zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Informačné aktivity formou motivačných workshopov pre pedagógov a deti. V rámci projektu sú naplánované tieto informačné aktivity:  

LIFE CHVÚ Ostrovné Lúky 


Projekt prispel k aktívnej ochrane biotopov troch druhov vtákov európskeho významustrakoša kolesára, ľabtušky poľnej, sokola červenonohého. V súlade s Program starostlivosti o CHVÚ na roky 2018 - 2047 sa vďaka projektu LIFE CHVÚ Ostrovné lúky sa zaviedol vhodný modelový manažment územia v poľnohospodárskej krajine a obnovili sa hniezdiace a potravinové biotopy cieľových druhov. SEV SAŽP Dropie zastrešuje aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu. Vybudoval sa náučný chodník Príbeh krajiny a zrealizovala sa rekonštrukcia starej a výstavba novej pozorovateľne v CHVÚ Ostrovné lúky. Viac inforomácií nájdete na stránke Ostrovné lúky.

Interreg SK-HU Chute podunajskej prírody 


Cieľom projektu je spoločné úsilie projektových partnerov po oboch stranách Dunaja zachovať prírodné a kultúrne dedičstvo a využiť ho v prospech obnovy vidieka. Projekt je založený na filozofii Naturparkov, ktorých cieľom je ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva, environmentálna výchova, formovanie verejnej mienky a rozvoja vidieka, turizmu a rekreácie. SEV SAŽP Dropie vybuduje vo svojom areáli trstinový altánok, zážitkový park, vyčistí jazero bioremediáciouzaloží genofond pôvodných ovocných druhov Žitného ostrova. Viac informácií o projekte nájdete na stránke DanubeNaturpark.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055