Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť

Pomocou programu ERASMUS+ a medzinárodného projektu „Inovatívne budovanie ekologického povedomia a kultúry rozvíjaním environmentálnych zručností a formovaním postojov občanov s mentálnym postihnutím“, vznikla inovatívna vzdelávacia platforma ECO-COMPASS.

V spolupráci s partnermi z troch krajín OZ Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder, so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Dunajská Streda zo Slovenska, s Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft. z Maďarska a Akreditovaným centrom dennej starostlivosti Diakonia z Rumunska boli vytvorené vzdelávacie materiály a následne otestované s cieľovou skupinou.

Dňa 29. apríla 2022 sme sa zúčastnili ECO-World Café diskusie, na základe ktorej sa vybrali štyri kľúčové oblasti, pre ktoré sa následne vytvárali komplexné vzdelávacie materiály. Metodikou ECO-World Café diskusie sa identifikovali nasledujúce moduly:

  1. Ekologické zručnosti a kompetencie v individuálnom živote
  2. Význam ekologických hodnôt a postojov v rodine
  3. Udržateľný rozvoj na pracovisku a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom
  4. Aktívna účasť na vytváraní zelenej spoločnosti

Inovatívne environmentálne vzdelávanie ECO-COMPASS obsahuje vzdelávacie materiály pre odborníkov a pre osoby s mentálnym postihnutím s rovnakou štruktúrou teoretickej časti.

Každý modul pre odborníkov obsahuje teoretický vzdelávací materiál a opis ôsmich aktivít v prírode, ktoré sú zamerané na vyššie uvedené témy. Teoretický materiál a aktivity vo voľnej prírode odborníkom pracujúcim v sociálnej oblasti s dospelými osobami s mentálnym postihnutím po ich preštudovaní a doplnení odporúčanými referenčnými materiálmi umožnia rozvíjať vlastné poznatky v oblasti ochrany životného prostredia.

Cieľom vzdelávacieho materiálu pre osoby s mentálnym postihnutím je prispieť k rozvíjaniu ich zručností, pomáhať im porozumieť vzťahom medzi človekom a prostredím, ako aj porozumieť lokálnym a globálnym ekologickým problémom a prevziať osobnú zodpovednosť za ochranu životného prostredia. Vzdelávací materiál obsahuje video a interaktívny kvíz ku každému modulu, 16 tém k vyššie uvedeným modulom v ľahko zrozumiteľnom jazyku (Čo je dôležité vedieť?), otázky a pracovné listy ku každej téme.

Pozrite si výstupy tohto jedinečného projektu:

Pre odborníkov v sociálnej oblasti: teoretický materiál a aktivity

Pre mentálne postihnutých: intro video; vzdelávacie moduly, materiály alebo kvíz.

Materiály môžu prispieť k rozvíjaniu kompetencií, formovaniu environmentálnych postojov a environmentálnej zodpovednosti všetkých cieľových skupín.

Výstupy projektu boli predstavené na záverečnom workshope projektu ECO-COMPASS „Inovatívne budovanie ekologického povedomia a kultúry rozvíjaním environmentálnych zručností a formovaním postojov občanov s mentálnym postihnutím“ 15.februára 2024 v Dunajskej Strede. SEV SAŽP Dropie odprezentovalo skúsenosti, vzdelávacie materiály a príklady dobrej praxe Slovenskej agentúry životného prostredia z práce s mentálne alebo inak znevýhodnenými skupinami.

Viac informácií o projekte a partnerských organizáciách zapojených do projektu nájdete na webovej stránke projektu https://eco-compass-project.eu/

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055