Dropie logo

Stredisko environmentálnej výchovy Dropie

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie zriaďuje Slovenská agentúra životného prostredia a je jediným pobytovým strediskom SAŽP. Nájdete nás na Dolnom Žitnom ostrove v katastri obce Zemianska Olča. SEV SAŽP Dropie zabezpečuje neformálne vzdelávanie v podobe praktickej environmentálnej výchovy pre širokú cieľovú skupinu. Programy sú orientované na spoznávanie prírodných a kultúrnych hodnôt regiónu Dolného Žitného ostrova, prezentáciu hodnôt CHVÚ Ostrovné Lúky a zvyšovanie povedomia v oblasti adaptačných a mitigačných opatrení na dopady klimatických zmien.

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055

Ing. Katka Vajliková
katarina.vajlikova@sazp.sk
+421 905 314 427

Mgr. Lilla Szabóová
lilla.szaboova@sazp.sk
+421 915 576 296


Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu
Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Operačný program kvalita životného prostredia
EÚ Koherézny fond
Ministerstvo životného prostredia
Slovenská agentúra životného prostredia
Ostrovné lúky
EÚ Life
Natura 2000
Prírodná záhrada
logo webu: www.skhu.eu
logo webu: danubenaturpark.sk