Stredisko environmentálnej výchovy Dropie

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie zriaďuje Slovenská agentúra životného prostredia a je jediným pobytovým strediskom SAŽP. Nájdete nás na Dolnom Žitnom ostrove v katastri obce Zemianska Olča. SEV SAŽP Dropie zabezpečuje neformálne vzdelávanie formou praktickej environmentálnej výchovy pre širokú cieľovú skupinu. Programy sú orientované na spoznávanie prírodných a kultúrnych hodnôt regiónu Dolného Žitného ostrova, prezentáciu hodnôt Chráneného vtáčieho územia Ostrovné Lúky a zvyšovanie povedomia v oblasti adaptačných a mitigačných opatrení na dopady zmeny klímy.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055